Impressum

Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:

Schnullerkettenladen GmbH
reprezentowana przez prezesa Bernd Bellgrau-Parey
Plauener Straße 163-165
13053 Berlin
Niemcy
Telefon: 03042805260
E-Mail: info@zawieszka-do-smoczka.pl
VAT UE.: DE 299197193
wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd rejonowy Berlin
Numer w rejestrze handlowym HRB 165431

 

 

właściwy organ nadzorczy ds. audiowizualnych usług medialnych:
Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb)
Kleine Präsidentenstraße 1
10178 Berlin
Tel.: +49 30 264 967 0
Fax: +49 30 264 967 90
E-Mail: mail@mabb.de

Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie https://ec.europa.eu/odr.

Jesteśmy gotowi, a nie zobowiązani do brania udziału w procedurach rozstrzygania sporów przed organem arbitrażowym konsumentów.

Ihr Feedback zum Design-Assistenten
Bitte helfen Sie uns, unseren Schnullerkettendesigner zu verbessern, indem Sie diesen Fragebogen ausfüllen.

Wie war Ihre Erfahrung mit unserem Design-Assistenten?*

Usuń zaznaczenie

Möchten Sie weitere Einzelheiten über Ihre Erfahrung hinzufügen?

Usuń zaznaczenie
Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner